Adhitio Satyo Bayangkari Karno, Universitas Gunadarma, Indonesia