Fredy Sakti, Yoannes, PT Trimitra Nusantara Sakti, Indonesia